Terug naar homepage

De toekomst

Kamphuis & Berghuizen Accountants | Belastingadviseurs B.V.

Voortgang

Op schema (90%)

Totale voortgang (90%)

De maatregelen voor Kamphuis & Berghuizen Accountants | Belastingadviseurs B.V.

Nr.
Maatregel
Jan
2016
Feb
Mrt
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan
2017
Feb
Mrt
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan
2018
Feb
Mrt
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan
2019
1.3
Bij de profilering richting studenten en de arbeidsmarkt benadrukt de beroepsgroep juist die waarden, normen en kwaliteiten van een accountant die aandacht dienen te krijgen bij het vormen van de gewenste cultuur binnen accountantsorganisaties: focus op kwaliteit, professioneel kritische instelling, nauwkeurig, degelijk, een rechte rug, maatschappelijk betrokken.
Niet-OOB
1.4
Het bestuur (en indien van toepassing het intern toezichtorgaan, rvc en/of ava) draagt zorg voor een cultuur in de gehele organisatie die gericht is op kwaliteit en publiek belang. Die gewenste cultuur is aantoonbaar verankerd in de missie, strategie van de organisatie en blijkt uit het gedrag en communicatie van het bestuur (tone at the top).
Het bestuur monitort periodiek de cultuur in de organisatie, treft eventueel verbetermaatregelen en rapporteert over de resultaten van de monitoring en de in dat verband uitgevoerde maatregelen in het compliance- of transparantieverslag.
Niet-OOB
Governance
2.1
Niet-oob-accountantsorganisaties zorgen dat er tenminste eens per twee jaar een evaluatie plaatsvindt van het functioneren van zowel het bestuur als de equity partners die verantwoordelijk zijn voor de wettelijke controles, vooral gericht op de bevordering van de kwaliteit van de dienstverlening, en maakt daarbij gebruik van een externe onafhankelijke assessor. Als uit een dergelijk assessment (of tussentijds) blijkt dat een equity partner tekortschiet in de te leveren kwaliteit van de wettelijke controle wordt hij/zij conform maatregel 5.5.) verplicht deel te nemen aan een intensief verbeterplan.
Niet-OOB
2.7
Het bestuur van de accountantsorganisatie is voldoende divers samengesteld om verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor de kernactiviteit van de organisatie, kwaliteit van de controle, professioneel kritische cultuur, oog voor publiek belang en de belangen van externe stakeholders. Dit wordt via maatregel 2.1 geëvalueerd.
Niet-OOB
2.8
Het bestuur dient voldoende tijd te kunnen besteden aan het besturen van de organisatie. In het compliance-verslag neemt de controlerende accountant, die eveneens bestuurder is, een passage op over de tijdsbestedingen, bestuurstaken en verantwoordelijkheden.
Niet-OOB
Beoordelen en belonen
3.1
Het beloningsbeleid bevat geen incentives die ten koste kunnen gaan van een op kwaliteit gerichte cultuur en werkwijze. Toegestaan zijn incentives die ondersteunend zijn aan de doelstelling: focus op kwaliteit, een professioneel-kritische instelling en werk in het publiek belang. Indien het beloningsbeleid de mogelijkheid kent van het toekennen van zogenaamde ‘periodieken’, vindt toekenning plaats o.b.v. criteria van kwaliteit. 

De vergoeding voor de eigenaar (ondernemersbeloning), c.q. de winstuitkering wordt niet beschouwd als een vorm van variabele beloning. In die zin moet ook artikel 18b worden gelezen. 

Voor zover er sprake is van verschil in beloning tussen controlepartners en overige partners wordt dat toegelicht in het compliance-verslag dat voor bevoegde instanties ter inzage en toetsbaar is.

Wanneer bij een niet-oob-kantoor wel sprake is van vormen van variabele beloning, dient sprake te zijn van een beloningssysteem waarin aantoonbaar de beloning van kwaliteit (gewicht van meer dan 50% in de criteria) voorop staat.
Niet-OOB
3.2
Vaktechnische kennis, professioneel kritische instelling en kwaliteit van de werkzaamheden zijn de cruciale elementen binnen het promotiebeleid voor medewerkers van de controlepraktijk in de organisatie, inclusief de partnerbenoeming.

Afhankelijk van de omvang van het niet-OOB kantoor worden deze elementen bij de invulling van het promotiebeleid verder uitgewerkt (schaalbaarheid)

In het geval van mobiliteit tussen kantoren draagt de ontvangende accountantsorganisatie er zorg voor dat de juistheid van het cv bij de aangegeven referenties wordt getoetst.

Het blijft maximaal drie jaar lang mogelijk om een persoon te benoemen die nog niet aan het criterium voldoet ten aanzien van ervaring binnen een op kwaliteit of beroepsontwikkeling gerichte functie onder voorwaarde dat hij na benoeming binnen vijf jaar de vereiste ervaring alsnog opdoet.
Niet-OOB
3.5
Niet-OOB-accountantsorganisaties kennen in de partnerovereenkomst een ‘bad leaver’ clausule (of voeren die in) waarin voor alle equity partners een reservering op de uitkering bij vertrek plaatsvindt voor het geval sprake is van verwijtbaar handelen o.a. indien dat heeft geleid tot het afgeven van een verkeerde verklaring waaruit maatschappelijke schade is ontstaan. In de 'bad leaver' clausule dient sprake te zijn van kwantificering van het bedrag dat bij uittreding wordt achtergehouden (substantieel / gemiddelde winstuitkering van één jaar). De garantstelling wordt aangehouden tot ten minste drie jaar na vertrek. Daarnaast wordt in het complianceverslag over het bestaan en de  toepassing van de bad leaver clausule verslag gedaan.

In het geval binnen een niet- OOB-kantoor sprake is van een variabel beloningsbeleid gaat een clawback gelden, voor dat variabele deel van de beloning.
Niet-OOB
3.6
Het beleggingsbeleid voor partners zorgt er voor dat het risico van een conflict of interest wordt voorkomen. Aanvullend op bestaande verordeningen geven partners via de compliance officer volledige inzage in onderlinge financiële (on)afhankelijkheid ‘in privé’. Over de uitvoering van dit beleid wordt verslag gedaan in het compliance-verslag.
Niet-OOB
3.7
De eigendomsverhoudingen en kapitaalstructuur van de accountantsorganisatie mogen niet leiden tot een eenzijdige focus op winst en geen belemmering vormen voor een op kwaliteit gerichte cultuur en personeelsbeleid.
Niet-OOB
Verhouding tot opdrachtgever
4.1
De accountant voert de wettelijke controle uit in opdracht van de rvc of bij het ontbreken daarvan het hoogste relevante toezichtorgaan (ava) of bestuursorgaan c.q. de DGA van de te controleren organisatie.
Niet-OOB
4.2
De accountant stelt de controleverklaring op ten behoeve van alle gebruikers van de jaarrekening (het publiek belang) en richt de verklaring aan het hoogste relevante interne toezichtsorgaan van de te controleren organisatie.
Niet-OOB
4.4
De accountant rapporteert expliciet aan de rvc (of vergelijkbaar toezichthoudend orgaan, dan wel aan bestuur/directie) over de risico’s op de onder COS 240 vallende vormen van fraude met mogelijk materiële impact op de jaarrekening die hij onderkent.

De accountant stemt met de rvc (of vergelijkbaar toezichthoudend orgaan, dan wel aan bestuur/directie) het werkprogramma af dat hij uitvoert ten aanzien van die risico’s en rapporteert specifiek over de door hem uitgevoerde werkzaamheden.
Afhankelijk van de omvang en complexiteit van de controlecliënt is inzet van data-analyse een wenselijk onderdeel van het controleplan dat is gericht op de afdekking van fraude risico’s.

Indien een fraudegeval zich voordoet rapporteren zowel rvc als accountant aan de algemene vergadering (of vergelijkbaar orgaan) in hoeverre dit gerelateerd is aan een door rvc en accountant onderkend frauderisico en over de evaluatie van rvc en accountant van de uitgevoerde controlewerkzaamheden rondom dit frauderisico.

Bovenstaande laat onverlet de verplichting om in voorkomende gevallen (vermoedens van) fraude te melden bij de bevoegde opsporingsinstantie(s). 
Niet-OOB
4.5
Bij alle wettelijke controles geeft de accountant een uitgebreide controleverklaring af. Met een beperkter regime voor de middelgrote ondernemingen (kernpunten controle). Daarin geeft hij meer inzicht in de aandachtspunten van zijn controle, de controlemethodiek en uitgevoerde werkzaamheden en de gehanteerde materialiteit.
Niet-OOB
4.6
De accountant dient de rvc en rvb (of vergelijkbare organen) te allen tijde toe te staan om in het jaarverslag of tijdens de algemene vergadering informatie te verstrekken over de inhoud van de managementletter. De accountant ziet er in dat geval op toe dat deze informatie juist en evenwichtig is. Indien de informatie niet juist is plaatst de accountant een  ‘opmerking’ bij de verklaring.
Niet-OOB
Kwaliteit meten en verbeteren
5.1
Accountantsorganisaties hebben een kwaliteitsbeheersingssysteem waarin aandacht is voor een beperkte vaste set van de belangrijkste kwaliteitsindicatoren en aangevuld met de kantoor-specifieke normen die van toepassing zijn voor de meting van de kwaliteit. Accountantsorganisaties zijn transparant over zowel het kwaliteitsbeheersingssysteem, de indicatoren als de jaarlijkse uitkomsten en de maatregelen die worden genomen om de kwaliteit te managen.
Niet-OOB
5.2
De accountant overlegt zowel vooraf als achteraf over de in het kader van de wettelijke controle uit te voeren/uitgevoerde werkzaamheden en te besteden/bestede uren (voor- en nacalculatie). 
Niet-OOB
5.3
Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen (OKB) door een OKB-team bestaand uit senior beroepsbeoefenaren zijn een vast onderdeel van het kwaliteitsbeheersingssysteem. Ieder jaar dienen één of meerdere dossiers van een controlepartner in een OKB te vallen.
Niet-OOB
5.5
Controlepartners (inclusief de externe accountant in loondienst) die (op onderdelen) niet voldoen aan de kwaliteitsvereisten worden verplicht deel te nemen aan een intensief verbeterplan. Indien na een redelijke termijn de controlepartner nog niet voldoet wordt de tekenbevoegdheid ingetrokken.
Niet-OOB
5.6
Opstellen van een NBA-handreiking die op grond van de Wet en regelgeving aangeeft hoe bij een accountantswisseling de toetredend accountant en de uittredend accountant  in overeenstemming met de regelgeving kunnen voorzien in een tijdige en volledige informatie overdracht. Indien vanuit toezicht of anderszins de controle over enig jaar ter discussie wordt gesteld (bijvoorbeeld in een procedure bij de Accountantskamer) dient ook de uitvoering van de overdracht in overeenstemming met de geldende regelgeving door de uittredend accountant onderzocht te worden en dient te worden vastgesteld of hij heeft verzuimd relevante informatie te overleggen aan de toetredend accountant ten aanzien van het onderhavige onderwerp.
Niet-OOB
Implementatie
8.1
Accountantsorganisaties zijn transparant over hun organisatie en werkwijze, inclusief de uitvoering van de maatregelen uit ‘In het publiek belang’. Afhankelijk van de omvang van de accountantsorganisatie publiceren de organisaties over implementatie van de maatregelen in het transparantie- of jaarverslag, dan wel in het compliance-verslag.
Niet-OOB
Monitoring
9.1
Niet-oob-accountantsorganisaties rapporteren in de NBA monitor over de voortgang van de invoering van de maatregelen.
Niet-OOB

Infobox titel

Kamphuis & Berghuizen Accountants | Belastingadviseurs B.V. is voor het laatst bijgewerkt op 22 januari 2019   •   Disclaimer
Legenda:
Nog te doen
Achter op schema
Afgerond